L-Theanine and Immunity: A Review

L-Theanine and Immunity: A Review

L-Theanine and Immunity: A Review Shuna Chen 1, Jiaxin Kang 1, Huanqing Zhu 1, Kaixi Wang 1, Ziyi Han 1, Leyu Wang 1, Junsheng Liu 1, Yuanyuan Wu 1, Puming He 1, Youying Tu 1, Bo Li 1 Affiliations expand PMID: 37175254 PMCID: PMC10179891 DOI: 10.3390/molecules28093846...